Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

Dveře podlahy schody


Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) upravují práva a povinnosti společnosti MANDELLI s.r.o., se sídlem 27471667, IČO: K Rozvodně 155, Cihelna, 530 09 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 20923 (dále jako „prodávající“) a kupujícího, kterým mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (dále jako „kupující“ či „zákazník“) (prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“), vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“) zboží, tj. výrobků, které jsou uvedeny v katalogu prodávajícího názvem a číselným kódem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá prodávající zákazníkovi (dále jen „zboží“), uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.dvere-podlahy-schody.cz (dále jen „eshop“ či „internetový obchod“ či „obchod“).
  Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro prodávajícího závazné pouze za předpokladu, že je prodávající písemně uzná.
  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Provozovatelem eshopu (také prodávajícím) je:
  MANDELLI s.r.o.
  se sídlem K Rozvodně 155, Cihelna, 530 09 Pardubice
  IČO: 27471667
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 20923
  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tel.: +420 775 668 462
  Zákon o elektronické evidenci tržeb:
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Zákazníkem a kupujícím se rozumí každý návštěvník eshopu, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku zboží, či s prodávajícím jinak uzavřel smlouvu.
 4. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou.
 5. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Spotřebitelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek je podle § 419 občanského zákoníku každá fyzická osoba, která nakupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce eshopu může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to stránky eshopu umožňují, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek eshopu.
 2. Při registraci uživatelského účtu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem – emailovou adresou zákazníka či jiným uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně VOP).
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutno údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, případně je-li tak dohodnuto s kupujícím; Za zálohu se dle těchto VOP považuje platba na kupní cenu před odevzdáním zboží. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době.
  3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
  4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;
  5. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího,
  6. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu na adrese eshopu, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:
  1. kupujícím a jeho adrese elektronické pošty,
  2. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu prodávajícího),
  3. způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním,
  4. způsobu úhrady kupní ceny zboží.
 5. Před odesláním formuláře objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře objednávky.
 6. Formulář objednávky odešle kupující prodávajícímu tím, že předmětné zboží objedná (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena prodávajícího zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.
 8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.
 9. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
 11. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové.
 13. Těmito VOP není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v samotné kupní smlouvě.

4. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto VOP, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (zejména prostřednictvím vlastní dopravy prodávajícího, České pošty, TOP TRANS, ale i jiného dopravce, který bude případně ke zvolení v objednávkovém formuláři), kterému zboží předá zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, jedná-li se o zboží, které má prodávající na skladě či u něhož není uvedeno v rámci údaje o dostupnosti „na objednávku“ (u platby kartou či bankovním převodem po připsání peněz na účet prodávajícího), není-li dohodnuto jinak. Jedná-li se o zboží, které nemá prodávající na skladě, uvede v internetovém obchodě ve vztahu ke zboží nejzazší termín jeho dodání kupujícímu prostřednictvím přepravce.
 2. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, může zákazník rovněž zvolit možnost osobního odběru, tj. dodání, resp. vyzvednutí zboží v kamenné provozovně (pobočce) prodávajícího v rámci procesu tvorby objednávky. V případě, že prodávající u zboží uvádí, že má takové zboží na skladě či u něhož není uvedeno v rámci údaje o dostupnosti „na objednávku“, dodá, resp., připraví zboží k vyzvednutí v kamenné prodejně (pobočce) zpravidla do 3 dnů od přijetí objednávky. Zákazník si může zboží vyzvednout v rámci provozní doby vybrané kamenné provozovny (pobočky). Jedná-li se o zboží, které nemá prodávající na skladě, uvede v internetovém obchodě ve vztahu ke zboží nejzazší termín, kdy připraví zboží kupujícímu k vyzvednutí na kamenné prodejně prodávajícího.
 3. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek, jehož výše činí:
  1. Top trans: dle platného ceníku přepravce uveřejněného na www.toptrans.cz
  2. Česká pošta: dle platného ceníku české pošty uveřejněného na www.ceskaposta.cz
  Aktuální, přesná výše expedičního poplatku dle platného ceníku pro jednotlivé způsoby dopravy bude zákazníkovi vždy sdělena v rámci údajů obsažených ve formuláři objednávky, a to ještě před odesláním objednávky.
 5. Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.
 6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující se stává vlastníkem zboží teprve poté, co dojde k zaplacení kupní ceny.
 7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci především o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.
 11. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti zboží a na provozních možnostech prodávajícího a výrobce dodávaného zboží.
 12. Expedované zboží bude zabaleno způsobem v obchodním styku obvyklým s přihlédnutím k jeho povaze, místu jeho dodání a způsobu přepravy tak. V případě dodání mechanicky poškozeného zboží přepravní službou je zákazník povinen s přepravcem sepsat záznam o poškození, nebo zboží nepřevzít.
 13. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně prodávajícího, nebude odebráno nejpozději deseti dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit, zároveň je v takovém případě kupující v prodlení s převzetí zboží a za každý den takového prodlení je kupující – spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 150,- Kč.
 14. Prodávající může na webovém rozhraní obchodu stanovit, že při koupi zboží nad určitou finanční částku je doprava zboží zdarma, u některého zboží se náklady na dopravu liší podle místa doručení, u některého zboží jsou náklady na dopravu stanoveny fixně. Částka nákladů na dopravu však bude vždy uvedena v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní obchodu.
 15. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. To platí i v případě, že prodávající náklady spojené s doručením zboží kupujícímu při prvním pokusu o doručení neúčtoval.
 16. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k charakteru zboží nabízené prodávajícím k prodeji na webových stránkách může být doručené zboží velmi rozměrné, těžké a / nebo komplikované na manipulaci s ním.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. platba při osobním odběru: V případě osobního odběru, tj. dodání, resp. vyzvednutí zboží v kamenné provozovně (pobočce), uhradí zákazník kupní cenu zboží při převzetí zboží v kamenné provozně (pobočce), a to v hotovosti.
  2. bankovním převodem.
 2. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je kupní cena splatná předem, tj. ještě před dodáním zboží, a to ve lhůtě 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od akceptace objednávky prodávajícím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. V případě úhrady ceny bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li tento uveden. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti je kupní cena uhrazena její hotovostní úhradou kupujícímu.
 3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Veškeré ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany prodávajícího až do okamžiku uzavření smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné.
 5. Cenu prodávající v nabídce uvádí v CZK.
 6. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, která se připočítává vždy ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 7. Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.
 8. Prodávající je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet prodávajícího. Prodávající není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.
 9. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.
 10. Zákazník prohlašuje v souladu s § 630 občanského zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých prodávajícímu vůči němu z titulu uzavřené smlouvy na dobu 15 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy.
 11. V případě, že zákazník není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny nebo její části, je povinen neprodleně, avšak vždy nejpozději před koncem lhůty splatnosti, informovat prodávajícího a požádat ho o změnu termínu splatnosti. Neučiní-li tak, či nedojde-li k dohodě o prodloužení termínu splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi – spotřebiteli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná pátým dnem po jejím vyúčtování.
 12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena zboží zobrazená na webovém rozhraní obchodu již případnou inzerovanou slevu (tj. cena je již adekvátně ponížena).
 13. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
  1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  Je-li kupující spotřebitelem, pak projeví-li se vada v průběhu jednoho roku měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 3. Ustanovení článku 6.5. VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 5. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit, a dále že vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba první věty tohoto čl. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od kupní smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 6.7. VOP.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 8. Je-li kupující spotřebitelem, uplatní se ve vztahu k právům z vad ustanovení uvedená v tomto čl. 6.8. VOP.
  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
  K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.
  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.
  Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
  1. Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  2. Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  3. Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. Prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
  Vadou zboží není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to v kamenné prodejně prodávajícího, reklamace v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu či na níže uvedený e-mail:
  MANDELLI s.r.o.
  se sídlem K Rozvodně 155, Cihelna, 530 09 Pardubice
  IČO: 27471667
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka č. 20923
  Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tel.:+420 775 668 462
  V rámci reklamace je zákazník povinen uvést:
  1. řádné označení zákazníka, místo, kde se vadný předmět plnění nachází,
  2. jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,
  3. v písemném potvrzení datum činění reklamace vady,
  4. identifikaci zboží, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně dodacího listu (předávacího protokolu, faktury nebo jiného obdobného dokumentu),
  5. popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,
  6. jaké právo z vadného plnění si zvolil.
  Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  Požádá-li o to kupující, který je spotřebitelem, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění vůči kupujícímu, který je spotřebitelem, nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.
  Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení kupujícímu, který je spotřebitelem, srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího - který je spotřebitelem - která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující, který je spotřebitelem, požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informací; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 11. Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 12. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může kupující, který je spotřebitelem, požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.
 13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v případě kupujícího, který je spotřebitelem, vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Marné uplynutí této lhůty má za následek vznik práva kupujícího – spotřebitele na to, aby od smlouvy odstoupil nebo požadoval přiměřenou slevu.
  Prodávající je povinen vydat kupujícímu - spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.: +420 775 668 462.
 14. Zboží z eshopu je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:
  Prohlédl zásilku před dopravcem.
  V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky. V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese eshopu. Do předmětu zprávy je doporučeno uvést "Stížnost na přepravu", dále popsat problém, uvést kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.
 15. Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že v případě, že mezi nimi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 44
  110 00 Praha 1
  Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Web: adr.coi.cz
  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.
 16. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na:
  1. na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí
  2. na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než poskytovatelem servisu
  3. na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, ČSN a běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,
  4. na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, chybnou montáží zákazníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, použitím jiného neoriginálního náhradního dílu nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není prodávajícím ovlivnitelný.
  5. na vady vzniklé z důvodu, že předmět plnění byl instalován do zařízení, které není na současné úrovni odpovídajících technických úprav, nebo na vady vzniklé z důvodu, že na předmětu plnění byly provedeny jiné úpravy než takové, které pro něj stanoví výrobce, prodávající či poskytovatel servisu.
 17. Při řešení vady je postupováno dle standardních servisních podmínek prodávajícího nebo poskytovatele servisu, pokud není sjednáno jinak.
 18. Zjistí-li prodávající nebo poskytovatel servisu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje odpovědnost z vad, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého, a to ve výši platných sazeb prodávajícího, resp. poskytovatele servisu.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů. Tato lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy, není-li v těchto VOP či občanském zákoníku stanoveno jinak.
  Při koupi zboží končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
  1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám. Kupující v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží označené na webové stránce jako „zakázková výroba“ prodávané prodávajícím přes webové rozhraní obchodu je individuálně sestavené či vyrobené podle požadavku kupujícího a/nebo přizpůsobené prodávajícím osobním potřebám kupujícího, např. proto, že si kupující individuálně na míru vybral rozměry dveří, materiál, typ kování apod. Zboží, označené „zakázková výroba“ je zhotovováno přímo na zakázku pro jednotlivého kupujícího dle jeho požadavku, tedy vyrobeno podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, a proto od kupní smlouvy na dodávku tohoto zboží nelze odstoupit.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem či osobně v kamenném obchodě). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.
 4. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 5. Kupující – spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel - kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí kupujícímu – spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice nebo předá prodávajícímu na adrese K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.
 7. Kupující, který není spotřebitel, nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 9. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeného podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, v zapečetěném obalu, pokud jej kupující – spotřebitel porušil, a v dalších případech uvedených v § 187 občanského zákoníku.
 10. Ustanovení uvedená v čl. 7.1. – 7.9. těchto VOP se použijí pouze v situaci, je-li kupující spotřebitelem.
 11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání se zbožím, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu prodávajícího vyloučeno.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na eshopu.

10. PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

 1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Prodávající neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.
 2. Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osobu, nezhorší-li se tím právní postavení kupujícího - spotřebitele. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Prodávající je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

 1. Odpovědnost prodávajícího či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
  1. v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
  2. v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
 2. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.
 3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. DORUČOVÁNÍ

 1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito VOP (dále jen "oznámení") musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným nebo faxem či elektronickou poštou, a to do sídla prodávajícího nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.
 2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.
 3. Oznámení zaslaná faxem nebo elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na stránkách eshopu.
 4. Účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto VOP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a OSŘ řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla prodávajícího tj. u Okresního soudu v Olomouci.
 5. V případě, že je zákazníkem spotřebitel, ustanovení VOP, která jsou upravena odchylně od zákona v neprospěch spotřebitele, se na něj nepoužijí.
 6. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
 7. Nestanoví-li tyto VOP jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.
 8. Přílohu č. 1 VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy.
Logo Prüm
Logo tilo
Logo Vasco Doors
Logo VV SKLO