Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

Dveře podlahy schody


Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MANDELLI s. r. o., IČO 27471667, se sídlem K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. Zn. C 20923 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) ohledně zboží prodávaného prodávajícím (dále jen „zboží“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce aktuálně umístěné na internetové adrese www.dvere-podlahy-schody.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), popř. jiným způsobem dále popsaným v těchto obchodních podmínkách.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit od prodávajícího (kupující), je právnickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, jakožto i balení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v samotné kupní smlouvě.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Zboží je doručováno pouze na území České republiky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady spojené s dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu se mohou lišit v závislosti na místě doručení.
 4. Nedohodnou-li se strany výslovně písemně jinak, je objednávku zboží možné učinit pouze prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu (viz. bod 2.5).
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • Kupujícím a jeho adrese elektronické pošty,
  • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku.“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí, že objednávka byla prodávajícímu doručena, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Prodávající následně v přiměřené lhůtě zašle kupujícímu další zprávu, že objednávku potvrzuje (akceptuje). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 9. Kupující souhlasí s použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si uhradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (viz. bod 2.3 těchto obchodních podmínek) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • Hotově
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“)
 2. Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je kupní cena splatná předem, tj. ještě před dodáním zboží, a to ve lhůtě 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, tj. od akceptace objednávky prodávajícím (viz. bod 2.8 obchodních podmínek). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. V případě bezhotovostní platby (bod 3.1 obchodních podmínek) je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, je-li tento uveden. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě platby v hotovosti (bod 3.1 obchodních podmínek) je kupní cena uhrazena její hotovostní úhradou kupujícímu.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena zboží zobrazená na webovém rozhraní obchodu již případnou inzerovanou slevu (tj. cena je již adekvátně ponížena).
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující v této souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že zboží označené na webové stránce jako „zakázková výroba“ prodávané prodávajícím přes webové rozhraní obchodu je individuálně sestavené kupujícím podle jeho přání a/nebo upravené prodávajícím pro jeho osobu, např. proto, že si kupující individuálně na míru vybral rozměry dveří, materiál, typ kování apod. Zboží, označené „zakázková výroba“ je zhotovováno přímo na zakázku pro jednotlivého kupujícího dle jeho požadavku, tedy upraveno dle individuálního přání a požadavku kupujícího ve smyslu § 1837 písm. d) občanského zákoníku, a proto od kupní smlouvy na dodávku tohoto zboží nelze odstoupit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím ustanovení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím a zveřejněný na webové stránce prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to na bankovní účet, ze kterého platbu kupujícího přijal, resp. Který mu kupující závazně sdělil v případě hotovostní platby (viz. bod 3.1 obchodních podmínek). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek (BONA).

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné zvýšené nebo dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Prodávající může na webovém rozhraní obchodu stanovit, že při koupi zboží nad určitou finanční částku je doprava zboží zdarma, u některého zboží se náklady na dopravu liší podle místa doručení, u některého zboží jsou náklady na dopravu stanoveny fixně. Částka nákladů na dopravu je vždy uvedena v objednávkovém formuláři na webovém rozhraní obchodu.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. To platí i v případě, že prodávající náklady spojené s doručením zboží kupujícímu při prvním pokusu o doručení neúčtoval.
 4. Není-li v potvrzení objednávky nebo při provádění objednávky ve webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, platí, že dodací lhůta pro doručení zboží prodávajícím je nezávazná předpokládaná dodací lhůta; není-li uvedená jiná maximální lhůta dodání, platí, že prodávající je povinen dodat zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, ve lhůtě tří (3) měsíců od jejího uzavření.
 5. Nabízí-li tuto možnost webové rozhraní obchodu, je možné si zakoupené zboží vyzvednout na provozovně prodávajícího v místě jeho sídla. Nevyzvedne-li si pak kupující uskladněné zboží v provozovně do 7 dnů ode dne doručení zprávy kupujícímu, že zboží je připraveno k vyzvednutí, nastává od 8. dne prodlení kupujícího s převzetím zboží a za každý den takového prodlení je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 150,- Kč.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a ihned také překontrolovat stav zboží a jeho množství, tj. soulad doručené dodávky s objednávkou kupujícího, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci především o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 7. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k charakteru zboží nabízené prodávajícím k prodeji na webových stránkách může být doručené zboží velmi rozměrné, těžké a / nebo komplikované na manipulaci s ním.
 8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí:
  • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetím kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží, nejdéle ve lhůtě dvacet čtyř (24) měsíců od převzetí, a to i v případě, že výrobce poskytne delší lhůtu.

7. REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že zboží má vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad osobně vyzvedne, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.
 2. Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že zboží zakoupil u prodávajícího a kdy je zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 těchto podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadyv přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 4. Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součástí má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na své náklady věc původně dodanou. Při zaslání reklamovaného zboží k opravě prodávajícímu zaplatí náklady na dopravu kupující.
 7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,
  • Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  • Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  • Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • Prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by z jednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 9. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro uplatnění práva z vady může kupující využít také vzorový reklamační formulář poskytovaný prodávajícím a zveřejněný na webové stránce prodávajícího. Zde .Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Kupující je v případě, že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem „REKLAMACE“ a dále uvést dostatečné kontaktní údaje, zejména adresy a telefonního čísla.
 11. Prodávající rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech dle charakteru zboží a vady do deseti (10) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu dle charakteru zboží, nejpozději do tří (3) měsíců/nebo ve lhůtě, která byla stanovena jako nejzazší lhůta pro dodání nového zboží při jeho koupi, a to ode dne uznání reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 12. Prodávající, poté, co reklamaci vyřídí, vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, byla-li reklamace vyřízena opravou, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Je-li se souhlasem prodávajícího zboží dodáváno před uhrazením kupní ceny, nabývá kupující vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává v e vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobou, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravující zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro účely kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou zabezpečeny buď elektronicky heslem, nebo mechanicky v zamčeném prostoru.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou–li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • Požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že
  • Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu kupujícího.

11. ÚČINNOST OBSCHODNÍCH PODMÍNEK NA SMLOUVY MEZI PRODÁVAJÍCÍM a PODNIKATELEM

 1. Tyto obchodní podmínky se používají také na právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní obchodu mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem s výjimkou čl. 4 těchto obchodních podmínek a s výjimkou ustanovení obchodních podmínek a zákonných předpisů směřujících k ochraně spotřebitele.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přípustná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: K Rozvodně 155, 530 09 Pardubice, Česká republika, adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 775 668 462.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 2. 2017. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky, jakož i kupní smlouvy jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.
Logo Prüm
Logo tilo
Logo Vasco Doors
Logo VV SKLO
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Copyright © 2023 Dveře podlahy schody e-shop. Všechna práva vyhrazena.